TK Islam An Nash

Kelompok Bermain dan taman kanak-Kanak Islam An Nash didirikan untuk mengasuh dan mendidik anak-anak kamu mulimin secara umum dengan pengasuhan dan pendidikan agama Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As Sunnah, dengan pemahaman generasi ummat Rasulullaah shalallaahu ‘alaihi wasallam.

Pendidikan di sekolah AnNash menekankan pada Akhlak, Tahfidzul Qur’an (menghafal Al Qur’an), Aqidah, serta tetap dilengkapi dengan materi pendidikan sesuai kurikulum umum/nasional untuk pendidikan usia dini.

Tujuan

Secara umum KB dan TK Islam An Nash Shalih dan Cerdas bertujuan :

  • Menanamkan sejak dini, pendidikan agama Islam dengan pemahaman dasar aqidah, akhlak, dan ibadah berdasarkan Al Quran dan Sunnah sesuai pemahaman yang benar.
  • Membantu anak dalam mengembangkan diri dan kreatifitasnya
  • Mempersiapkan anak menerima pelajaran pada tingkat dan jenjang pendidikan agama berikutnya.

SD Islam An Nash

Visi

Terwujudnya pendidikan yang Islami dengan pemahaman salafush shalih (pemahaman generasi awal Islam yang masih murni), berdaya saing tinggi dan berakar di masyarakat

Misi

Menyelenggarakan pendidikan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan terpadu antara pendidikan umum dan agama yang menekankan pada aqidah, ibadah, akhlak yang bermanhaj salaf, serta mampu berbahasa Arab sehingga dapat memberikan hikmah dan faidah kepada masyarakat, dengan manajemen modern dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Target

  • Menjaga anak di atas tauhid yang lurus, akhlaqul karimah, dan muamalah (hubungan dengan sesama manusia) yang baik
  • Mengasah potensi/bakat anak
  • Mengarahkan fitrah dan bakat anak yang berorientasi akhirat.